Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Η εν Κωνσταντινουπόλει Αλληλοβοηθητική Αδελφότης των Βογατσιωτών "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"-1909.Κωνσταντινούπολη / 15 Φεβρουαρίου 1909
 
"Θεού ευδοκούντος και επευλογούσης της  Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Ιωακείμ του Γ΄, ιδρύεται σήμερον από 15 Φεβρουαρίου έτους 1909 Αδελφότης υπό των εν Κων/λει παρεπιδημούντων Βογατσιωτών, εκ Βογατσικού Κωμοπόλεως της Μακεδονίας (Επαρχίας Σισανίου ), υπό την επωνυμίαν "Η εν Κωνσταντινουπόλει Αλληλοβοηθητική Αδελφότης των Βογατσιωτών "Ο Άγιος Κωνσταντίνος". Σκοπός της Αδελφότητος έστιν η συγκρότησις αποθεματικού Κεφαλαίου δια της προαιρετικής και ωρισμένης ετησίας συνδρομής των μελών, δωρητών και ευεργετών, δυνηθησομένου να χρησιμευση εν καιρώ δια παν κοινωφελές έργον αποκλειστικώς δια την Κοινότητα της Κωμοπόλεως Βογατσικού".*Κωνσταντινούπολη 1900 [ φωτ. του άγγλου περιηγητή Τ. Wild ].


                      * Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του ΑΚΥΛΛΑ ΜΗΛΛΑ:
                            "ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ"
                                  [ αριθμ. σελ. 764 , Εκδοσεις "Μνημοσύνη"- Δεκέμβριος 1996 ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου